Seksuele intimidatie, een gevoelig onderwerp

04-07-08

Veel werkgevers vinden seksuele intimidatie een lastig onderwerp om mee om te gaan.  Vaak wordt dit als een excuus gebruikt om dan maar niets te doen. Dat kan zich tegen de werkgever keren zoals uit een recent uitspraak blijkt.

Een werkneemster is van 1 februari 1998 tot 1 juli 2006 in dienst bij een werkgever. Twee maanden later treedt ze op verzoek van de werkgever opnieuw in dienst als sales manager Benelux. Per 1 april 2007 komt er een nieuwe marketing directeur in dienst. In juni beklaagt de werkneemster zich bij het management over de manier van leiding geven van deze directeur. Men besluit hier niets mee te doen, net als met latere klachten.

De werkneemster heeft vervolgens de vertrouwenspersoon ingeschakeld. Daarbij heeft zij geklaagd over het gedrag van de directeur, waarbij plagerijtjes langzaam zijn afgegleden naar ongepaste grapjes en beledigende, insinuerende opmerkingen. De vertrouwenspersoon heeft nog enkele keren contact met haar maar geeft uiteindelijk aan niet te weten wat er moet gebeuren.   

Inmiddels heeft de werkneemster zich op 13 november 2007 ziek gemeld onder meer vanwege het intimiderende gedrag van de directeur. Als zij vervolgens haar beklag doet bij de ECO (de hoogste baas) komt de werkgever in beweging: er wordt een klachtencommissie geformeerd. De commissie verklaart de klachten van de werkneemster ongegrond. Maar de commissie komt wel met aanbevelingen voor de vertrouwenspersoon en de arboarts.

De werkneemster vraagt vervolgens de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

De kantonrechter constateert dat de verschillende verklaringen over het gedrag van de directeur tegenstrijdig zijn. Wel is duidelijk dat bij de werkgever een cultuur bestond waarbij het maken van seksueel getinte opmerkingen of grappen werd geaccepteerd. Ook de werkneemster, lid van het managementteam, deed hier aan mee. Wat de werkgever valt te verwijten is dat noch de bedrijfsarts noch de vertrouwenspersoon actie hebben ondernomen. Pas nadat er een klacht bij de CEO was ingediend ondernam de werkgever daadwerkelijk actie en is er in allerijl een klachtencommissie in het leven geroepen. Vanwege deze passiviteit kent de kantonrechter de werkneemster een hoge ontslagvergoeding toe (factor 2,5). Daarbij wordt geen rekening gehouden met de dienstjaren uit de eerste arbeidsovereenkomst omdat de werkneemster toen zelf ontslag heeft genomen.

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht om zijn werknemers zoveel mogelijk te beschermen tegen seksuele intimidatie en de gevolgen hiervan. Doet zich toch een geval van seksuele intimidatie voor dan moet de werkgever voor een goede opvang zorgen.  Bij seksuele intimidatie gaat het zowel om ongewenste intimiteiten als om toespelingen in die richting. Daarbij is van belang hoe het slachtoffer dit ervaart. Het feit dat er een bedrijfscultuur heerst waarbij dit soort opmerkingen gebruikelijk is vormt dus geen excuus. Dat blijkt ook duidelijk uit deze uitspraak.

De werkgever moet een beleid voeren waarmee, zoveel mogelijk, seksuele intimidatie voorkomen wordt. De RI&E kan daarbij een handig instrument zijn, naast het instellen van een vertrouwenspersoon, een klachtencommissie en een klachtenprocedure.

In het onderhavige geval had de werkgever op het eerste gezicht een aantal zaken in ieder geval op papier geregeld. In de praktijk bleek dit echter niet te werken, bovendien ontbrak een klachtencommissie en -procedure. Mede daardoor werd er in eerste instantie niet goed op de klachten van de werkneemster gereageerd. Maar toen er uiteindelijk serieus werd gereageerd heeft de werkgever nog niet voor goede opvang gezorgd.

Uit deze uitspraak blijkt dat de rechter de werkgever het niet adequaat reageren en het ontbreken van een klachtencommissie zwaar aanrekent. Dit vertaalt zich in een hoge ontbindingsvergoeding. Dit is een waarschuwing voor werkgevers om ook dit aspect van de arbeidsomstandigheden serieus te nemen en tijdig en adequaat te regelen.

 

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *