Handelsnaam snel voldoende onderscheidend

02-10-07

28 sep 07
Bedrijfsmatig in de openbaarheid

frmRechtbank 's-Hertogenbosch, 17 september 2007, rolnr. 07-516, Forum Hypotheken & Beleggingen B.V. tegen Lorest B.V. en Assurantiewinkels Bastian & Visser B.V.

Kort geding. Handelsnaamzaak. Aan het onderscheidend vermogen van een handelsnaam worden lage eisen gesteld. Het gebruik van een ('werkende') domeinnaam kan  worden aangemerkt als het voeren van een handelsnaam. Handelsnaam Forum Hypotheken komt voor bescherming in aanmerking. De vorderingen van eiseres worden gedeeltelijk toegewezen. Alleen de als handelsnaam gebruikte domeinnaam moet worden overgedragen. Van de andere domeinnamen wordt het gebruik verboden.


Forum en Lorest c.s. drijven blijkens het handelsregister ondernemingen op het gebied van financiële dienstverlening. Forum is sinds augustus 2006 onder de handelsnaam "Forum Hypotheken" ingeschreven in het handelsregister. In augustus 2006 heeft Forum de domeinnaam "forumhypotheken.nl" laten registeren.

Op 5 september 2006 heeft Lorest de domeinnamen "forumhypotheek.info" en "forumhypotheken.info" laten registreren. Op diezelfde datum heeft B&V de domeinnaam "forumhypotheek.nl" laten registreren. In februari 2007 heeft Lorest de KvK verzocht de handelsnamen "Forumhypotheek" en "Forumhypotheek.nl" aan haar inschrijving toe te voegen.

In deze zaak staat de vraag centraal of het gebruik van de handelsnamen en domeinnamen "Forumhypotheek" en "Forumhypotheek.nl" respectievelijk "Forumhypotheken.info" en "Forumhypotheek.nl" door Lorest c.s. strijdig is met artikel 5 Hnw.

De rechtbank stelt voorop dat naar vaste jurisprudentie het gebruik van een domeinnaam als het voeren van een handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet kan worden aangemerkt. Aangenomen moet worden dat een onderneming die zich bedient van een domeinnaam deze doorgaans gebruikt om zich aldus tot het publiek te richten. De rechtbank overweegt voorts dat Lorest c.s. de domeinnaam forumhypotheek.nl mede als handelsnaam voeren. Ten aanzien van de andere domeinnamen van Lorest c.s. is gesteld noch gebleken dat hieraan een website is gekoppeld. Daardoor valt volgens de rechtbank niet in te zien dat Lorest c.s. met deze domeinnamen bedrijfsmatig in de openbaarheid treden. Dee rechtbank oordeelt dan ook dat deze twee domeinnamen niet als handelsnaam worden gebruikt en derhalve niet onder het in artikel 5 Hnw opgenomen verbod valt.

De rechtbank neemt vervolgens als uitgangspunt dat voor rechtsverkrijgend gebruik van een handelsnaam de handelsregister-inschrijving c.q. de registratie van de als handelsnaam gebruikte domeinnaam niet bepalend is. De Hnw biedt ook al bescherming in het stadium waarin de onderneming onder vermelding van de handelsnaam voorbereidingen treft om tot regelmatige bedrijfsmatige activiteiten te komen (Hoge Raad 19 april 1984, NJ 1985/790). Forum heeft in dit verband mede gewezen op een gespreksverslag waaruit naar voren komt dat zij reeds op 30 september 2005 doende was om ten behoeve van de vestiging van de (nog te gaan voeren) onderneming Forum kantoorruimte te regelen en daarbij ter ondersteuning van de onderneming met de handelsnaam "Forum Hypotheken" naar buiten trad. Gelet daarop valt - volgens de rechtbank - de bespreking aan te merken als een situatie waarin een onderneming onder vermelding van de handelsnaam voorbereidingen treft om tot regelmatige bedrijfsmatige activiteiten te komen. Sinds die tijd is er volgens de rechtbank op rechtsverkrijgende wijze gebruik maakt van de handelsnaam "Forum Hypotheken". Lorest c.s. is pas na die datum hun met de handelsnaam "Forum Hypotheken" overeenstemmende handelsnaam gaan voeren..

Vervolgens wordt de vraag opgeworpen of de handelsnaam "Forum Hypotheken" wel voldoende onderscheidend is om te kunnen worden gekwalificeerd als handelsnaam in de zin van de Hnw. De rechtbank overweegt dienaangaande als volgt:

"4.4.2.  Kenmerkend voor het handelsnaamrecht is dat aan het onderscheidend vermogen lage eisen worden gesteld en in beginsel iedere aanduiding, ook indien beschrijvend, mits als handelsnaam gevoerd, voor bescherming in aanmerking komt.

4.4.3. Van de woorden "forum" en "hypotheken" is louter het laatste woord
beschrijvend voor de door Forum aangeboden diensten. Het woord "forum" is het Latijnse woord voor markt en verwijst in casu naar de vestigingsplaats van Forum, te weten aan de markt in Valkenswaard. Gelet daarop, alsmede op de volgorde waarin deze woorden zijn geplaatst, bezit de naam "Forum Hypotheken" naar het oordeel van de Voorzieningenrechter voldoende onderscheidend vermogen om te kunnen worden aangemerkt als handelsnaam in de zin van de Hnw. (…)"

De rechtbank oordeelt voorts dat Forum voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er met gebruikmaking van die namen verwarring bij het publiek valt te duchten gelet op het feit dat zowel haar onderneming als de ondernemingen van Lorest c.s. zich (al dan niet onder meer) op financiële dienstverlening toeleggen, in Valkenswaard c.q. dezelfde regio gevestigd zijn en (mede) in dezelfde regio actief zijn.

"Gelet op het vorenoverwogene is het niet onaannemelijk dat een bodemrechter, later oordelend, zal beslissen dat Lorest c.s. door het gebruik van de handelsnamen "Forumhypotheek" en "Forumhypotheek.nl" en van de als handelsnaam gebruikte domeinnaam "Forumhypotheek.nl, het verbod van artikel 5 Hnw hebben geschonden."

Lees het vonnis hier.

B9 4771


Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *