Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

02-01-08

30 dec 07
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

laGerechtshof Leeuwarden, 5 november 2007, LJN: BB9867,Appellant tegen ABC Uitgevers C.V

Het gerechtshof vernietigt gedeeltelijk het vonnis van de voorzieningenrechter, waarin werd bepaald dat appellant zich diende te onthouden van het gebruik van de handelsnamen "ABC-Bedrijvenregister" en/of "ABC Bedrijvengids" alsmede van handelsnamen die identiek zijn aan of slechts in geringe mate afwijken van de handelsnaam ABC Bedrijvengids, onder welke laatstbedoelde categorie moet worden begrepen de naam "AtotZBedrijvenregister"."

In hoger beroep heeft appellant aangegeven te willen afzien van verder gebruik van de handelsnaam ABC-Bedrijvenregister en geen grieven gericht tegen het bevel zich te onthouden van het gebruik van de handelsnaam ABC Bedrijvengids. In beroep gaat het dus nog over het gebruik door appellant van de naam "AtotZBedrijvenregister". Het hof acht dit gebruik in beginsel niet verwarrend.


"Omtrent de laatstbedoelde vraag is het hof voorshands van oordeel dat - uitgaande van het enkele gebruik van de naam AtotZBedrijvenregister, en derhalve zonder enige toevoeging van de woorden "ABC" en/of "de Gids" - deze door appellant ten behoeve van zijn website en in de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteiten gebruikte naam in zodanige mate verschilt van de handelsnaam van ABC, dat daarvan geen verwarring bij het publiek is te duchten nu beide namen op enkele essentiƫle onderdelen van elkaar verschillen.

Daarbij heeft het hof met name het oog op de verschillen tussen de aanduidingen ABC tegenover AtotZ en Gids tegenover Register. Voorts levert het verschil tussen ABC en AtotZ op dat ook de combinatie van de aanduiding AtotZ met het woord bedrijvenregister naar het voorlopig oordeel van het hof niet kan leiden tot verwarring bij het publiek. Ook wordt in de overwegingen betrokken dat het woord "bedrijvenregister" zodanig beschrijvend is dat zulks in de weg staat aan het alleengebruik van dat woord door ABC, welk laatste overigens door ABC in de memorie van antwoord (punt 25) wordt erkend. De omstandigheid dat beide ondernemingen zich met een in zekere mate op elkaar gelijkend product richten tot eenzelfde doelgroep, en in zoverre elkaars concurrenten zijn, kan er niet toe leiden dat appellant door het enkele gebruik van de naam AtotZBedrijvenregister reeds in strijd met de Handelsnaamwet of anderszins onrechtmatig ten opzichte van ABC handelt.

Het voorgaande is slechts anders indien  appellant op enigerlei wijze - electronisch, schriftelijk, telefonisch, mondeling of anderszins - het gebruik van de naam AtotZBedrijvenregister in het economisch verkeer gepaard laat gaan met de aanduidingen "ABC" en/of "de Gids" dan wel "oranje Gids", ongeacht of deze laatstbedoelde aanduidingen van meet af aan of eerst naderhand in het contact met derden aan de orde komen, in welk geval naar het voorlopig oordeel van het hof wel verwarringsgevaar bij het publiek is te duchten alsmede sprake is van onrechtmatig profiteren van het bedrijfsdebiet van ABC." 

Lees het arrest hier.

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *