Aantal wijzigingen ESF aangekondigd

07-08-09

De eerstvolgende aanvraagperiode voor Actie A binnen de Subsidieregeling ESF 2007-2013 (ESF) wordt met een maand verplaatst. Ook komt er een nieuwe ESF Actie J, gericht op de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Verder wordt de looptijd van nieuwe projecten binnen Actie A en D verlengd. Daarnaast zijn nog enkele veranderingen aangekondigd.

In verband met de invoering van een nieuwe ESF Actie J stelt staatssecretaris Klijnsma de aanvraagperiode voor Actie A open in november 2009 in plaats van in oktober.
De aanvraagperiodes in het najaar van 2009 zijn nu als volgt:

-
Actie A (additionele toerusting van personen met een achterstand op of tot de arbeidsmarkt): 2 november 9.00 uur tot en met 30 november 17.00 uur;
- Actie B (reïntegratie van gedetineerden en jongeren in jeugdinrichtingen): van 1 oktober 9.00 uur tot en met 31 oktober 17.00 uur;
-
Actie E (sociale innovatie (verhogen van arbeidsproductiviteit dmv innovatie binnen bedrijven als ontplooien van talenten)): van 1 oktober 9.00 uur tot en met 31 oktober 17.00 uur.

ESF Actie J
Het kabinet wil voorkomen dat jongeren langdurig aan de kant staan en komt in deze moeilijke economische tijden met extra maatregelen voor jongeren. Onderdeel van het Actieplan Jeugdwerkloosheid, dat aan de Tweede Kamer is aangeboden, is om binnen de ESF-regeling subsidie beschikbaar te stellen voor projecten gericht op de bestrijding van jeugdwerkloosheid.

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om deze nieuwe ESF Actie te starten. De eerste stap in dit proces is dat het Operationeel Programma ESF 2007-2013 wordt gewijzigd. Deze wijziging is nu voorgelegd aan de Europese Commissie. Daarna zal staatssecretaris Klijnsma de ESF-subsidieregeling aanpassen.

Het is de bedoeling de nieuwe ESF Actie J in het najaar open te kunnen stellen.

Verlenging looptijd nieuwe projecten
Op verzoek van gemeenten en na overleg met het gebruikersoverleg Actie D heeft staatssecretaris Klijnsma besloten de maximale looptijd van projecten voor ESF Acties A en D te verlengen tot maximaal 18 maanden.

De ESF-subsidieregeling zal hiervoor waarschijnlijk in september worden gewijzigd. De wijziging zorgt ervoor dat de voorbereidingsduur en de projectduur worden samengevoegd. Daardoor krijgen projecten, waarvoor vanaf dit najaar subsidie wordt aangevraagd, een maximale projectduur van 18 maanden. De startdatum van het project wordt de datum waarop het Agentschap SZW de subsidieaanvraag als volledig beschouwt.

HPA
Naar aanleiding van reacties van gebruikers worden de ESF-subsidieregeling en de Handleiding Projectadministratie (HPA) duidelijker van elkaar gescheiden. Dit betekent dat ESF-regels in de subsidieregeling terecht zullen komen. De HPA wordt ingericht als separate handreiking voor het voeren van de projectadministratie.

Wanneer een aanvrager gebruik maakt van de formats en aanwijzingen in de HPA, dan voldoet hij aan de regels. De aanvrager kan er voor kiezen om af te wijken van de HPA, maar dan zal hij wel moeten onderbouwen dat hij daarmee ook aan de subsidieregeling voldoet. Kort samengevat zal voor de HPA gaan gelden: 'comply or explain'.

Begin augustus start de consultatie van de ESF-ontvangers. In de gebruikersoverleggen van de ESF Acties zal commentaar worden gevraagd op de conceptregeling en HPA.

Verandering subsidieregels Actie E
Aanvragen die in oktober worden ingediend voor de nieuwe aanvraagronde voor Actie E worden niet geloot, maar in volgorde van behandeling geplaatst op basis van kwalitatieve criteria. De criteria zijn op basis van de resultaten van de eerste ronde Actie E ontwikkeld door het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI).

De toetsing vindt plaats door een onafhankelijk comité van experts op het gebied van sociale innovatie. Ook zal er een focus worden aangebracht op de thema's arbeidstijdenmanagement (flexibele arbeidsuren en dergelijke) en (interne) werk- en taakverdeling.

De subsidieaanvragen zullen moeten worden voorzien van uitgewerkte voorstellen, inclusief een voorstel om de resultaten te testen. Alleen een veelbelovend idee is niet voldoende. Ten slotte zullen ook vennootschappen onder firma een subsidieaanvraag kunnen indienen. Hiermee beoogt de staatssecretaris ook in de kleinere bedrijven de sociale innovatie te stimuleren.

De beschreven wijzigingen zullen naar verwachting in september in de subsidieregeling worden doorgevoerd.

Overige wijzigingen
De Europese Commissie heeft de kostenverantwoording van ESF-projecten vereenvoudigd (zie ook bericht 29 april 2009). Het ministerie van SZW werkt nu aan voorstellen om deze wijzigingen in het Nederlandse ESF-programma in te voeren.

Zo heeft het ministerie met betrekking tot de zogenoemde flat rate voor indirecte kosten bij de Europese Commissie een voorstel ingediend om mogelijk te maken dat projecten een vaste vergoeding krijgen voor de indirecte kosten. Dit is afhankelijk van de omvang van het project. Als het voorstel wordt goedgekeurd, hoeven deze kosten niet meer te worden geadministreerd voor het ESF-project.

Verder wordt op dit moment gewerkt aan het invoeren van standard unit costs en lumpsum financiering. De Europese Commissie vraagt van elke lidstaat een gedegen financiële onderbouwing, waarbij centraal staat dat dubbele financiering en structurele overfinanciering moet worden voorkomen.

Door: J4B | redactie HRpraktijk | 06 augustus 2009
ESF-ontvangers worden opgeroepen via de website van het Agentschap mee te denken.

Vrijblijvend advies? Stel ons een vraag...

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij streven ernaar om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen. De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  1. Naam *

  2. Telefoon

  3. E-mail *

  4. Uw vraag verzoek of opmerking *