Wetsvoorstel Incassokosten

Een vraag die ik vaak hoor is wanneer incassokosten verschuldigd zijn over een openstaande vordering. Ingeschakelde incassobureaus tellen vaak al in de eerste brief een paar tientjes op bij de vordering, en bij hogere vorderingen wordt het al gauw een flink percentage daarvan. Mag dat eigenlijk zo maar? En zo ja, hoe hoog mag dat bedrag dan zijn?

 

De wet bepaalt hierover eigenlijk alleen maar dat de redelijke kosten die de schuldeiser maakt ter inning van zijn vordering buiten rechte op de schuldenaar verhaald mogen worden. Wanneer die kosten redelijk zijn wordt aan de interpretatie van de rechter overgelaten. In de rechtspraak wordt over het algemeen bij de bepaling van die incassokosten vastgehouden aan het zogenoemde Rapport Voorwerk, waarin door een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak een advies is gegeven over wanneer er incassokosten kunnen worden toegewezen bovenop een vordering en zo ja, hoe hoog deze kosten dan mogen zijn. De praktijk leert echter dat veel incassokantoren dit rapport in de berekening van hun kosten niet volgt. Dat is ook niet verplicht, het is immers maar een advies.

 

Ondanks het feit dat voornoemd rapport geen wettelijke regeling is, wordt het wel vaak toegepast door rechters. Het blijft echter soms nog steeds koffiedik kijken wanneer een rechter deze incassokosten toewijst. De ene rechter vindt de vordering uit hoofde van die incassokosten al vrij snel onderbouwd, de andere rechter wenst een uitgebreide onderbouwing te zien, waaruit blijkt dat er daadwerkelijk veel incassowerkzaamheden zijn verricht en er niet slechts een paar standaardbriefjes zijn verstuurd. Om deze rechtsonzekerheid te voorkomen, is onlangs een wetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd met betrekking tot incassokosten. De vergoeding wordt straks berekend als percentage van de vordering, met een minimum van € 40. Daarnaast moet het incassobureau eerst nog één brief sturen, voordat de kosten bovenop de vordering worden geteld. Onredelijk hoge buitengerechtelijke incassokosten moeten met deze wet aan banden worden gelegd.

 

Lees meer over de planning en contouren van de wet in het persbericht van de ministerraad.

Reacties

Lars Opdam - 03-06-2010

geen onderscheid tussen particuliere- en zakelijke vorderingen, geen dekking voor zg. doorlopende vorderingen(maandelijkse prolongaties) en dwingend recht vwb de incassokosten. . . Ze gaan dus voorbij aan het doel. Wat Hollands eigenlijk weer. gr. Lars