Alternatieve geschillenbeslechting

Een van de redenen om voor arbitrage te kiezen is bijvoorbeeld de (speciale) deskundigheid van de branche die de te benoemen arbiters hebben (voor de automatiseringsbranche zie bijvoorbeeld www.sgoa.org).

 

Regelmatig gaat het bij het opstellen van arbitrageclausules mis. Zo wordt nog wel eens vergeten dat indien partijen de mogelijkheid van hoger beroep willen behouden, zij dit wel moeten vastleggen anders bestaat deze mogelijkheid niet (art. 1050 Rv). Wat ook nog wel eens voorkomt is dat partijen weliswaar arbitrage beogen, maar dat onduidelijk blijft welke instantie dan dient te worden aangezocht. Een ander probleem doet zich voor indien niet duidelijk is voor welk type geschillen partijen een scheidsgerecht kunnen adiƫren. Ook komt het voor dat het ongewis blijft wie de arbiters benoemt c.q. op welke wijze deze dienen te worden benoemd en soms komen partijen wel alternatieve geschillenbeslechting overeen, maar blijft het in het midden of zij arbitrage, mediation of een bindendadviesprocedure beogen. Indien de arbitrageclausule omissies vertoont hebben partijen een probleem, omdat zij eerst bij een gewone rechter of een arbitraal college moeten procederen om helder te krijgen of- en bij welke instantie zij met hun geschil terecht kunnen. Om dit soort onaangenaamheden te voorkomen is het raadzaam de voorbeeldclausules die door arbitrage-instanties als het NAI (www.nai-nl.org/nl/info.asp?id=203) of het ICC (www.iccwbo.org/court/english/arbitration/word_documents/model_clause/mc_arb_english.txt) worden aangeboden te raadplegen.