Blog

Arbeidsrecht & Contractenrecht

Hé D’66’er!

| 12-10-2010

In opinie & debat ("NRC") van zaterdag en zondag 9 en 10 oktober jl. stond een aardig stuk van Prof. Noordegraaf over de taak van de rechter in mediagenieke zaken, zoals de Wilders-zaak. De manier hoe de rechter Wilders tot een uitspraak heeft willen bewegen ondanks het door hem gedane beroep op zijn zwijgrecht, heeft nogal wat stof doen opwaaien en een (onderhand afgewezen) wrakingsverzoek ten gevolge gehad. De vraag die in het artikel centraal stond was hoe de rechterlijke macht (de persrechter) om dient te gaan met dit soort politiek geladen zaken teneinde haar onafhankelijkheid, of beter haar bestaansrecht te rechtvaardigen en (daar komt ‘ie weer) een verdere breuk met de samenleving tegen te gaan.

Lees verder: Hé D’66’er!

Een gebrekkig product, de afnemer is in gebreke...

| 21-09-2010

In een zaak die onlangs werd uitgesproken door de rechtbank ’s-Gravenhage (334164/ HA ZA 09-1082)  werd nog maar eens duidelijk hoe het soms bij IT-trajecten mis kan gaan in de communicatie over gebreken in het opgeleverde product en met name de beoogde juridische  gevolgen van de communicatie als zodanig.

Lees verder: Een gebrekkig product, de afnemer is in gebreke...

Aansprakelijk voor de schulden van een ander

| 03-06-2010

Onlangs kwam iemand bij mij langs en deze hulpzoekende vertelde mij dat hij in de schulden zat met zijn bedrijf. Op zich in deze tijden niets nieuws, alhoewel het mij voorkomt dat de ergste gevolgen van de crisis voorbij zijn.

Lees verder: Aansprakelijk voor de schulden van een ander

Alternatieve geschillenbeslechting

| 30-04-2010

Regelmatig komt het voor dat partijen in hun overeenkomst een arbitrageclausule opnemen. De betreffende clausule heeft als doel te voorzien in een alternatieve wijze van geschillenbeslechting dan die door de overheidsrechter. De mogelijkheid hiertoe is wettelijk geregeld.

Lees verder: Alternatieve geschillenbeslechting

Opvragen van namen en adresgegevens van getuigen

| 21-04-2010

Is het opvragen van namen en adresgegevens van getuigen mogelijk als het gaat om de bedrijfsafdeling van de wederpartij?

 

Met de herziening van het burgerlijk procesrecht in 2002 werd de reikwijdte van artikel 843a Rv dat ziet op de exhibitieplicht verruimd. Het artikel houdt kort gezegd in dat een partij informatie bij een ander kan opvragen indien zij hierbij een rechtmatig belang heeft, het informatie betreft terzake een rechtsbetrekking waarbij zij partij is en degene van wie de informatie wordt verlangd moet deze gegevens te zijner beschikking hebben.

Lees verder: Opvragen van namen en adresgegevens van getuigen