Gevolgen sociaal akkoord

Het kabinet heeft ingestemd met het sociaal akkoord dat werkgevers en vakbonden een dag eerder hadden bereikt. Onderdeel van het akkoord zijn voorstellen voor ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

 

De belangrijkste wijzigingen op dit gebied betreffen de maximale duur van de WW-uitkering, de onderhandelingspartners wensen deze te verkorten van maximaal drie naar maximaal twee jaar. Wel is de bedoeling dat werkgevers en werknemers afspraken kunnen maken over een extra uitkering van nog eens veertien maanden. Verder willen het Kabinet en de sociaal partners een versoepeling van het ontslagrecht doorvoeren en willen zij dat de maximale ontslagvergoeding EUR 75.000 gaan bedragen. Ook moet het volgens de onderhandelaars moeilijker worden voor werkgevers om te werken met tijdelijke contracten.

 

Het akkoord is een zogenoemd 'onderhandelaarsakkoord' wergevers- en wernemersorganistaties dienen nog goedkeuring te verkrijgen van hun achterban. Ook het Kabinet zal nog de nodige steun moeten krijgen van het Parlement.  Verder is het de bedoeling dat deze maatregelen grotendeels pas in 2016 in zullen gaan. Het zal mij benieuwen of de nieuwe wetgeving er ook daadwerkelijk gaat komen. Temeer nu er zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer reeds (zeer) kritische geluiden te horen zijn over de plannen.