Met de vlam in de pijp

Het Gerechtshof te Amsterdam heeft beslist dat een verkeersboete van een DGA die door de door de vennootschap was betaald maar niet op haar directeur-grootaandeelhouder (dga) was verhaald belastbaar loon vormt. De gewraakte verkeersboete was in oktober 2002 opgelegd vanwege een snelheidsovertreding in Zwitserland op een weg waar de DGA 126 km per uur in plaats van de toegestane 80 km per uur had gereden.

 

Het hof was van oordeel dat bij deze relatief forse overschrijding van de maximumsnelheid de persoonlijke elementen zozeer overheersten, dat niet kon worden gezegd dat de boete was voortgekomen uit een "behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking". In dat laatste geval zou de boete belastingvrij vergoed kunnen worden. Nu had de inspecteur de niet verhaalde boete terecht als belastbaar loon aangemerkt en dit mede opgenomen in de aan de bv opgelegde naheffingsaanslag loonbelasting en premie volksverzekeringen over het jaar 2002.

 

Deze uitspraak is een bestendiging van de lijn van de Hoge Raad, die in een arrest van 13 juni 2008 besliste dat een werkgever ook een verkeersboete voor een kleine overtreding die een werknemer onder werktijd heeft begaan, in beginsel kan verhalen op de betreffende werknemer. Dit kan onder bijzondere omstandigheden anders zijn, bijvoorbeeld als de werkgever het begaan van de betreffende overtreding heeft bevorderd.

 

Hof Amsterdam, 13-1-2011, nr. 09/00482 (gepubliceerd 26-1-2011).