Concept-regeerakkoord CDA/VVD: Gentlemen, start your engines!

Hieronder volgt een bloemlezing van de plannen relevant met arbeidsrechtelijke relevantie. De integrale teksten van het regeer- en het gedoogakoord van het kabinet Rutte/Verhagen bevinden zich onder aan deze pagina.

• bevriezing van lonen in collectieve sector (exclusief zorg) in 2011.

• maximering van de ontslagvergoeding voor topinkomens in de collectieve sector op een hoogte van EUR 75.000.

• bevordering van werkgevers en werknemers tot het maken van afspraken over scholing en langdurige inzetbaarheid ter vergroting van de werkzekerheid.

• zelfstandigen zonder personeel krijgen een reële kans op overheidsopdrachten. Er komt een eenduidige definitie van zelfstandigen zonder personeel in alle wetgeving.

• harmonisatie van het ambtenarenrecht met het arbeidsrecht. Voor de overgang van werk naar werk voor ambtenaren moeten dezelfde voorwaarden gelden als voor werknemers in de private sector.

• verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 jaar.

• het op den duur koppelen van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting.

• beperking van de fiscale bijdrage aan de pensioenopbouw via het Witteveenkader per 2013 beperken in verband met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.

• alleen CAO’s die aandacht besteden aan leeftijdsbewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid (scholing) worden algemeen verbindend verklaard.

• handhaving van de premiekorting voor werkgevers die oudere werklozen in dienst nemen en ouderen in dienst houden.

• invoering vitaliteitregeling door middel van integratie van de levensloop- en spaarloonregeling ter ondersteuning bij zorgtaken, in het volgen van scholing, het opzetten van eigen bedrijf, demotie of deeltijdpensioen.

• tegengaan belemmeringen voor thuis- en telewerken. Stringente Arboregels met betrekking tot thuiswerkplekken worden opgeheven.

• introductie van een verplichting tot het verrichten van een tegenprestatie naar vermogen voor personen die een bijstandsuitkering ontvangen.

• afbouwen van de dubbele heffingskorting in referentieminimumloon.

• Normering van de inkomensgrens van gemeentelijk minimabeleid ter voorkoming van de inkomensval.

• Hardere aanpak van en handhaving bij uitkeringsfraude. Bijstandgerechtigden worden bij fraude bestraft met het inhouden van de uitkering gedurende drie maanden.

• Verlaging van de regeldruk en de bureaucratie in de sociale zekerheid door minder en gerichter toezicht door de Arbeidsinspectie.

Regeerakkoord

Gedoogakkoord

Financiele bijlage 1

Financiele bijlage 2

Analyse CPB